Okres gwarancji

Warunki gwarancji mają zastosowanie do towarów produkowanych przez firmę Alcadrain s.r.o., których wady lub niezgodność z umową zostały zgłoszone pisemnie u sprzedającego w okresie trwania gwarancji. Profesjonalny montaż może znacząco wpłynąć na funkcjonalność, walory użytkowe produktu i oczywiście zadowolenie użytkownika. Produkty Alca, zainstalowane przez instalatora, nabywają praw do rozszerzonej gwarancji. W pozostałych przypadkach obowiązuje gwarancja 2 lat od daty otrzymania / zakupu towarów.

Warunki gwarancji

 • Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru po otrzymaniu od Sprzedawcy przed zainstalowaniem produktu. Późniejsze reklamacje dotyczące oczywistych wad nie są objęte gwarancją udzieloną przez Alcadrain s.r.o.
 • Wszelkie roszczenia dotyczące zakupionego produktu, Kupujący zobowiązany jest do zgłaszania u sprzedawcy produktu (sklepu, w którym towar został zakupiony). Przygotuj swój oryginalny dowód zakupu, dokument potwierdzający rozszerzoną gwarancję oraz Kartę gwarancyjną.
 • Produkty zainstalowane w budynkach (zestawy podtynkowe, odpływy liniowe, syfony itp) muszą być zainstalowane w taki sposób, aby umożliwić dostęp do obsługi i konserwacji (np otwór serwisowy pod wanną). Firma Alcadrain s.r.o. w żadnym wypadku nie będzie pokrywać kosztów związanych z uszkodzeniem płytek, płytek podłogowych lub innych urządzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad.
 • W trakcie montażu klient (firma montażowa) zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń producenta oraz instrukcji montażu.
 • Wszelkie wady lub uszkodzenia powierzchni spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji nie zostaną uznane po instalacji.
 • Uprawnienia do zastosowania gwarancji lub rozszerzonej gwarancji wygasają w wyniku:
  • braku przedstawienia oryginalnego dowodu zakupu w przypadku reklamacji
  • wygasł okres gwarancji
  • naruszenie pieczęci lub etykiet ochronnych produktu
  • nieprofesjonalny montaż – produkt powinien być montowany zgodnie z przepisami i normami budowlanymi i tylko przez profesjonalne firmy
  • uszkodzenia towaru podczas transportu (reklamacja z powodu takiej szkody powinna być skierowana bezpośrednio do przewoźnika)
  • zastosowanie wyrobów w warunkach, które nie są odpowiednie ze względu na temperaturę, kurz, wilgoć, chemikalia (nieprawidłowe warunki środowiskowe dla tego produktu)
  • niewłaściwa instalacja, obsługa, eksploatacja
  • zaniedbanie dbałości o towar lub niewłaściwe czyszczenie i konserwację – patrz. OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI (załączony pdf)
  • jeżeli towary zostały uszkodzone przez nadmierne obciążenie, lub użycie niezgodnie z warunkami określonymi w instrukcji, dokumentacji lub na zasadach ogólnych
  • jeżeli produkt został uszkodzony przez wodę zawierającą zanieczyszczenia i kamień
 • Prawo do ubiegania się o naprawę lub wymianę w ramach rozszerzonej gwarancji nie powstaje:
  • jeżeli karta gwarancyjna nie została potwierdzona przez osobę certyfikowaną przez hydraulika lub instalatora
  • przedstawiając jedynie dowód zakupu obowiązuje standardowa gwarancja na 2 lata
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych podczas użytkowania. Wady wizualne widocznej strony wyrobu ocenia się z odległości 1 m pod kątem przewidywanego użytkowania wyrobu w rozproszonym świetle dziennym.
 • Warunki przedłużonej gwarancji nie dotyczą elementów i uszczelek, które podlegają zużyciu eksploatacyjnemu i są wymienione w cenniku części zamiennych.
 • Firma Alcadrain s.r.o. udziela rozszerzonej gwarancji tylko na produkty, które są stosowane przez kupujących w sieci wodociągowej wody pitnej rozprowadzanej w rurach plastikowych (np. z materiałów PE). Nie dotyczy wody silnie zmineralizowanej i wody zawierającej zanieczyszczenia. Gwarancja rozszerzona nie obejmuje elementów produktu z kategorii materiałów eksploatacyjnych (np. membrany, sitka, gumki, uszczelki itp.).
Grupa produktów Podstawowy Gwarancja
(Ilość lat)
Rozszerzona Gwarancja
(Ilość lat)
Podtynkowe systemy instalacyjne WC
Zbiorniki i ramy 2 15
Zawory napełniające boczno zasilane do 2020 r
+ Zawory napełniające dolno zasilane
2 3
Zawory napełniające boczno zasilane od 2021 r 2 6
Zawory spustowe 2 3
Przyciski sterowania i akcesoria 2 2
Dolnopłuki i zawory 2 3
Syfony * 2 3
Nierdzewne odwodnienia podłogowe i kratka ściekowa ALCA *
Zabudowane cześci nierdzewne odwodnień podłogowych i kratka ściekowa ALCA 2 25
Wymienne cześci nierdzewne odwodnień podłogowych i kratka ściekowa ALCA 2 3
Plastikowe odwodnienia liniowe * 2 6
Kratki ściekowe, wpusty deszczowe * 2 6
Deski sedesowe, połączenia elastyczne, akcesoria WC 2 2
Odwodnienia zewnętrzne * 2 6
Odwodnienia przemysłowe ze stali nierdzewnej 2 5
Odpływy i ruszty drenażowe – stal nierdzewna 2 25
Odpływy i ruszty drenażowe – stal ocynkowana 2 2
Ceramika sanitarna 2 2
Systemowe ścianki Alcasystem
Kompletne prefabrykowane ściany systemowe montowane przez profesjonalną firmę 2 15
Systemowe ściany montowane przez profesjonalną firmę 2 6
Oddzielne części 2 2

* Gwarancja obejmuje wyłącznie funkcjonalne właściwości techniczne produktu, nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem produktu ani wad spowodowanych nieprzestrzeganiem ogólnych zasad obchodzenia się z produktem lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi produktu.