Zgodnie z ustawą nr. 101/2000 Sb., z późniejszymi zmianami (Ustawa o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw, zwanej dalej „ustawą”) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora Alcaplast, Ltd., z siedzibą Biskupský dvůr 2095/8 Nowe Miasto, 110 00 Praga 1, NIP: 256 55 809 (dalej "Powiernik") dla:

  • administratora w celach marketingowych, tj. w szczególności oferując produkty i usługi (czy to przez siebie lub innych), wysyłania informacji o organizowanych imprezach, produktach, usługach i innych działań, kontakcie telefonicznym w celu badania rynku oraz do celów badań marketingowych, kontakt klienta przez e-mail lub telefonicznie, a także wysyłanie wiadomości handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą zgodnie z ustawą nr 480/2004 Sb,z późniejszymi zmianami, czy cele marketingowe są realizowane zarówno przez administratora, jak i podmioty, które są kontrolowane przez tę samą jednostkę dominującą jako administrator wg ustawy nr 90/2012 Sb,(Zwanych dalej "osobami powiązanymi") lub innymi podmiotami, które administrator powierza wdrożeniu tych podmiotów gospodarczych;
  • Celem analizy danych osobowych klientów jest w szczególności umożliwienie bezpośredniego adresowania poszczególnych klientów oraz konkretnych grup klientów (tj direct mailing.);
  • Organizowanie i ocenianie różnych typów konkursów, ankiet i innych zdarzeń losowych niezwiązanych z konsumentami, niezależnie od tego, czy klient może lub nie musi otrzymać nagrody, gdy takie konkursy, ankiety lub inne zdarzenia mogą odbywać się zarówno przez organizatora jak i podmioty powiązane z organizatorem lub inne podmioty powiązane lub powierzone przez administratora do organizowania lub oceniania różnych typów konkursów

Zgoda ta jest udzielana na czas nieokreślony.

Ten, który wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może wycofać zgodę w dowolnym momencie. W tym przypadku administrator usunie wszelkie dane osobowe, chyba że muszą być one przechowywane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Dane osobowe to w szczególności informacje : imię i nazwisko, telefon, adres e-mail.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora ręcznie i automatycznie bezpośrednio przez swoich pracowników oraz za pośrednictwem osób trzecich, które będą zlecone , na podstawie umów zawartych zgodnie z postanowieniami § 6 poz.101/2000 Sb o ochronie danych osobowych zwłaszcza przez podmioty, które są administratorami osób powiązanych. Zgoda ta jest udzielana na czas nieokreślony.

Klient ma prawo do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez administratora (w szczególności prawa do dostarczania informacji dotyczących celu przetwarzania, zakresu przetwarzanych danych osobowych i ich źródła, charakteru przetwarzania, odbiorcy lub odbiorców danych osobowych). Administrator bez zbędnej zwłoki przekazuje mu niezwłocznie te informacje o rozsądnym zwrocie kosztów niezbędnych do dostarczenia informacji. Jeżeli klient stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego, osobistego lub z naruszeniem prawa, ma prawo do zażądania od administratora lub jego upoważnionych , wyjaśnień i usunięcia powstałego problemu W rozumieniu § 7 ust. 2 ustawy nr. 480/2004 Sb., z późniejszymi zmianami, a także zgadza się, do wykorzystywania i rozpowszechniania przez administratora lub osoby przez niego upoważnione, informacji handlowej drogą elektroniczną, odnoszącą się do produktów i usług zarządcy, także obcych.